wtorek, 9 lutego 2016

Roślinnie z miłości! Konkurs na najlepsze roślinne danie walentynkowe!

Prześlij zdjęcie i przepis na wegańskie danie walentynkowe i zgarnij 1 z 3 zestawów 6 produktów Primaviki!



Walentynki tuż, tuż i z tej okazji wspólnie z PRIMAVIKĄ przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są 3 zestawy produktów firmy Primavika. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji spróbować takich smakołyków jak:
masło ACTIVE 100%, mix orzechowy crunchy, hummus paprykowy, paprykarz z kaszą jaglaną, steki wegetariańskie czy bitki wegetariańskie, to być może będziecie szczęściarzami, którzy je otrzymają!:)
Fot. CookZoom.pl
Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. do 16.02. do g. 24:00 przesłać na adres: powegansku@gmail.com z dopiskiem "Roślinnie z miłości" zdjęcie i przepis na danie dla ukochanej osoby. Danie musi być w 100% daniem wegańskim, czyli zawierać wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego. Najlepsze, najbardziej kreatywne i smakowite wygrywa!
  2. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na blogu www.wegenerator.blogspot.com (poniżej).
  3. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie dopisku w mailu konkursowym: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. 
Czas START!
Powodzenia!!!:)
Fot. CookZoom.pl
Regulamin konkursu
"Roślinnie z miłości"

Postanowienia ogólne
1.      Konkurs prowadzony jest w celu promocji diety roślinnej.
2.      Konkurs ma charakter ogólnopolski rozpoczyna się on w dniu 09.02.2016 r. o godz. 15:00 i trwa do 16.02.2016 r. do godz. 24.00.
3.      Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.      Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem profilu Wegenerator w serwisie Facebook  oraz na blogu www.wegenerator.blogspot.com.
5.      Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6.      W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator oraz pracownicy Organizatora
7.      W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8.       Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 09.02.2016 r.

Zasady udziału w konkursie
1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki:
-  Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na blogu www.wegenerator.blogspot.com
- wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie dopisku w mailu konkursowym „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
- Przesłać na adres: powegansku@gmail.com z dopiskiem "Roślinnie z miłości" zdjęcie i przepis na danie dla ukochanej osoby, przy czym danie musi być w 100% daniem wegańskim, czyli zawierać wyłącznie produkty pochodzenia roślinnego.
- Uczestnik może przesyłać kilka zgłoszeń konkursowych.

Spełnienie powyższych warunków stanowi zgłoszenie konkursowe.

2.      W dn. 20.02.2016 Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze dania, które nagrodzi.
3.      Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów konkursu nie będą przyjmowane.
4.      Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5.      Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6.      Uczestnik przesyłając zdjęcie oraz przepis udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego zdjęcia na blogu www.wegenerator.blogspot.com oraz profilu Wegenerator w serwisie Facebook, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

Prawa autorskie
1.      Każdy Uczestnik, który wykonał zdjęcie w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2.      Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego zdjęcia przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

Nagrody i sposób ich przyznawania
1.      W ramach Konkursu przewidziane są 3 zestawy nagród  (każdy zwycięzca otrzymuje 1 zestaw) , które składają się z następujących produktów ufundowanych przez firmę PRIMAVIKA:
- masło ACTIVE 100% 
- mix orzechowy crunchy; 
- hummus paprykowy; 
- paprykarz z kaszą jaglaną;
- steki wegetariańskie; 
- bitki wegetariańskie; 

2.      Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3.      W Konkursie zostaną przyznane 3 Nagrody Główne.
4.      Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
5.      Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Wegenerator w serwisie Facebook, na blogu www. wegenerator.blogspot.com oraz  za pomocą wiadomości e-mail w dn. 20.02.2016r.
6.      Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: powegansku@gmail.com.
7.       Każdy  Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu Wegenerator w serwisie Facebook, na blogu www. wegenerator.blogspot.com Konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
8.      Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników,
9.      Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

Reklamacje
1.      Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: powegansku@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 1 tygodnia od daty jego zakończenia.
2.      Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3.      Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4.      Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.      Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą odpowiedzi w formie mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.      Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz